تحویل گرفتن بعضیـــا ،

زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!