من از اونام که هرکی باهام دوست میشه

میگه: اوایل چقدر ازت بدم میومد:/