آدم از خاک آفریده شده

پس تعجبی نداره که کرم داشته باشه