میگه من با آدمای دورت فرق دارم!

آره عزیزم،تو یه آشغالی با یه کیسه متفاوت:)